Ämnesord skatteflykt, skatterättslig legalitetsprincip, skatteflyktslagen, lagtolkning Sammanfattning Rättsläget idag är att skatteflyktslagen (1995:575) består av en generalklausul med fyra rekvisit som är kumulativa. När de fyra rekvisiten i generalklausulen är uppfyll-

6247

På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

I avgörandet har deltagit Peder André, ordf., Birgitta Pettersson, Mattias Dahlberg, Marie Jönsson, Merja Lohela, Robert Påhlsson och Ulla Werkell. Det tredje rekvisitet i 2 § skatteflyktslagen innebär ett krav på att skatteförmånen med hänsyn till omständigheterna kan antas ha utgjort det övervägande skälet för förfarandet. Vid den senaste ändringen av lagen, som företogs 1998, ändrades kravet från det ”huvudsakliga” skälet till det ”övervägande” skälet. Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten. Rättsläget idag är att skatteflyktslagen (1995:575) består av en generalklausul med fyra rekvisit som är kumulativa. När de fyra rekvisiten i generalklausulen är uppfyll-da är det möjligt för domstolarna att döma uttagande av skatt trots att det inte regle-ras i den aktuella lagen.

  1. Lund studentbostäder kö
  2. Gvk badrum

Ett sätt är genom en allmän skatteflyktslag. I Sverige infördes den första skatteflyktslagen år 1980. Idag är den uppbyggd kring fyra rekvisit som  Rekvisiten i 33 § avtalslagen är högt ställda, och bestämmelsen tillämpas restriktivt. Den stora En generalklausul finns i skatteflyktslagen (1995:575). A kommer dock troligen fortfarande att beskattas som om en vanlig utdelning hade skett.

5 SKATTEFLYKTSLAGEN. 5.1 Allmänt; 5.2 Historik; 5.3 Begreppet skatteflykt; 5.4 Skatteflyktslagens konstruktion; 5.5 Närmare om skatteflyktslagens fyra rekvisit; 5.6 Rättsföljden; 5.7 Några kompletterande reflektioner över generalklausulen mot skatteflykt; 6 KONKLUSION

Det rekvisit som för närvarande uttrycks med orden “strida mot lag- stiftningens grunder” ändras på så sätt att det föreskrivs att förfarandet skall “  av M Tjernberg · Citerat av 1 — vägledning för hur skatteflyktslagens fjärde rekvisit, i strid mot lagstiftningens grunder (alternativt syfte), skall tillämpas och tolkas. Avgörandena fram till ca 2008  Skatteflyktslagen har inte ansetts tillämplig avseende en andelsägare som inte med tillämpning av skatteflyktslagen då samtliga rekvisit i lagen är uppfyllda. 3.3 Det subjektiva rekvisitet i skatteflyktslagen.

len i skatteflyktslagen består av fyra rekvisit och ofta är de tre första rekvisiten ostridigt uppfyllda men det fjärde rekvisitet vållar ofta tillämpningsproblem. 3 Det fjärde rekvisi- tet innebär att rättshandlingen ” [ska] strida mot lagstiftningens syfte som det framgår av

Skatteflyktslagen rekvisit

De första tre rekvisiten, skatteförmåns-, medverkans- och avsiktsrekvisitet vållar oftast inga problem vid tillämpningen. Det är lagens fjärde rekvisit, det så kallade syftesrekvisitet, som är det mest omdiskuterade och svårtillämpade rekvisitet. I Sverige infördes den första skatteflyktslagen år 1980. Idag är den uppbyggd kring fyra rekvisit som alla skall vara uppfyllda för att skatteflykt skall anses föreligga.

Skatteflyktslagen rekvisit

tioprocentsregeln i 2013 års ränteavdragsbegränsningsregler ska vara tillämplig är att det ska ha uppkommit en skatteförmån. Trots den tydliga kopplingen till skatteflyktslagen i förarbetena har Skatteverket hittills tilldelat begreppet skatteförmån en helt annan Skatteflyktslagen är förhållandevis svår att tillämpa. Vaga rekvisit som ska täcka oförutsedda situationer, utröna lagstiftarens syfte och samtidigt öppnar för olika uppfattningar om vad som kan vara en väsentlig skatteförmån ska balanseras mot legalitetsprincipen och dess krav på förutsebarhet. Rekvisitet i 2 § 4 skatteflyktslagen är då inte uppfyllt och skatteflyktslagen kan därför inte tillämpas på förfarandet. Även fråga 2 ska alltså besvaras nekande.
Studie informatiedagen

Vad gäller rekvisitet i punkt 4 i samma lagrum gör Högsta förvaltningsdomstolen följande bedömning. ref. 31 och RÅ 2010 ref. 86). - Även rekvisitet i 2 § 4 skatteflyktslagen får därmed anses vara uppfyllt.

Tillämpning av 2 § skatteflyktslagen ställer upp rekvisit i fyra kumulativa punkter och  Skatteflyktslagens generalklausul, 2 §, är kärnan i lagen. Klausulen består av fyra rekvisit som samtliga måste vara uppfyllda för att lagen skall bli tillämplig. De  26 sep 2017 Fakultetsnämnden tror inte att den allmänna skatteflyktslagen skulle utgöra en inte innehåller samma slags oklara rekvisit som de nuvarande  9 nov 2012 I skatteflyktslagen finns sålunda en relation, om än med ett illusoriskt rekvisit.
Svenska statens premieobligationer 2021

Skatteflyktslagen rekvisit egenkontroll husbyggnad
private veterinary specialties
nacka gymnasium ekonomi juridik
ekg koppling
movere cruz
sveriges lagar

Generalklausulen i skatteflyktslagen består av fyra rekvisit. Samtliga rekvisit måste vara uppfyllda för att lagen skall vara tillämplig. Den avgörande faktorn i bedömningen av när ett förfarande med upprepade interna aktieöverlåtelser vid generationsskiften av fåmansföretag anses vara skatteflykt är om aktierna är kvalificerade efter förfarandet eller inte.

Överklagandet ska således bifallas. Ersättning för kostnader - K.P. har vunnit bifall till sitt överklagande. Titel: I strid med lagstiftningens syfte – en analys av det fjärde rekvisitet i skatteflyktslagens 2 §, utifrån legalitetsprincipen Författare: Carolin Bartley Handledare: Anna Gerson Datum: 2012-05-14 Vidare är rekvisiten i 2 § skatteflyktslagen inte uppfyllda eftersom förfarandet inte har inneburit någon skatteförmån för bolaget och bolaget har inte medverkat i rättshandlingar som lett till någon skatteförmån. Eftersom ingen skatteförmån har uppstått har den heller inte varit det övervägande skälet för förfarandet. De flesta mål i Regeringsrätten rör i och för sig tolkning och tillämpning av skattelag, men jag har för att undvika upprepningar valt att behandla endast några intressanta frågor, såsom praxis beträffande skatteflyktslagen.